خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ English

ردیف نام پروژه وضعیت شروع پایان
150طراحی نرم افزار بانک اطلاعاتی هواشناسی (IMD) با استفاده از C++.NET و SQLخاتمه یافته1/5/9025/1/91
151استفاده از زبان های برنامه نویسی مدرن در طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای گرافیکی پرازش و تحلیل داده های هواشناسیخاتمه یافته10/4/9010/12/90
152بررسی و پردازش دادهای هواشناسی(MRI-CGCM3)خاتمه یافته4/2/904/5/90
153مدلسازی عددی ارتفاع موج در خلیج بوشهردر حال اجرا1/11/901/2/91
154بررسی تغییرات زمانی بارش در استان همدان وپیش بینی آن با استفاده از مدلهای آماری و شبکه عصبیدر حال اجرا1/12/9030/1/91
155بررسی و محاسبه توزیع ابرناکی در حوضه های آبریز کشور و تهیه اطلس آن به منظور امکان سنجی باروسازی ابرهادر حال اجرا15/1/9015/1/92
156نظارت بر پروژه نوین سازی سیستم های اطلاعاتی سازمان هواشناسی کشور پروژه MITDخاتمه یافته

157ارزیابی تغیییر اقلیم ایستگاه سینوپتیک مسجد سلیمان و ایذه طی دهه های آتی بر اساس مدل LARSE WGخاتمه یافته1/9/9031/1/91
158اقلیم گردشگری (مطالعه موردی توزیع مکانی- زمانی بارش ها) با دیدگاه گردشگری در استان گیلانخاتمه یافته1/11/901/5/91
159بررسي حرکت ذرات غباروتعيين زمان تقريبي وقوع آن در منطقه به کمک حل عددي معادلات از نوع پريشندگي تکيندر حال اجرا1/3/911/1/92
160بررسي روند بارش سي ساله استان فارس با استفاده از روش من کندال و ميان يابي کريجينگ در مقياس زماني سالانه, فصلي و ماهانهدر حال اجرا1/3/911/1/92
161بررسي روند درجه حرارت ( ميانگين, حداکثر و حداقل ) استان فارس با استفاده از روش ميان يابي کريجينگ و آزمون من کندال در مقياس زماني سالانه , فصلي و ماهانهدر حال اجرا1/3/911/1/92
162بررسي غلضت آلاينده هاي هوا و ارتباط آن با پارامترهاي هواشناسي بخش1: تفسير داده هاي هوا با استفاده از نمايه کيفيت هوا براي شهر شيرازدر حال اجرا1/3/911/1/92
163مانیتورینگ و مدلسازی بارش های استان از طریق داده های ایستگاههای هواشناسی استان و پیش بینی بارش در سال های آیندهدر حال اجرا1/4/9131/6/92
164برر بررسی و تحلیل اثرات تغییر اقلیم در استان ایلام با استفاده از مدل HadCM3خاتمه یافته1/3/901/11/90
165تاثیر پایداری و ناپایداری جوی بر صعود گردوغبار و مدت ماندگاری آن در استان خوزستاندر حال اجرا1/11/9025/4/91
166ارزیابی اقلیم گردشگری استان بوشهر با استفاده از چند نمایه اقلیمی منجمله TCIدر حال اجرا1/11/9128/12/91
167تعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم بر اساس پارامترهای بارندگی و ارتفاع با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مورد مطالعه: استان گلستان )در حال اجرا1/4/911/4/92
168ارزیابی شاخص‌هاي ناپايداري در جلگه گیلان با استفاده از داده‌هاي ايستگاه جوبالای رشتدر حال اجرا1/2/911/12/91
169ارزیابی پیش آگاهی های هواشناسی کشاورزی استان یزد به منظور ارتقاء مدیریت ریسکدر حال اجرا1/10/9125/12/91
170 امکان سنجی استفاده از پتانسیل انرژی بادی در شهرستان اهردر حال اجرا8/6/9110/11/91
171بررسی رخداد سرماها و یخبندان های زود رس پاییزه و دیررس بهاره در استان سمناندر حال اجرا1/8/9131/1/92
172بررسی پتانسیل آلودگی هوای شهر اهواز وارتباط آن با پدیده های جویدر حال اجرا1/7/9125/12/91
173تحلیل همدیدی و دینامیکی باد گرمش در استان گیلاندر حال اجرا1/7/911/12/91
174مطالعه آماری و سینوپتیکی انواع یخبندان و سرمازدگی های استان مرکزیدر حال اجرا1/6/9131/4/92
175بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی خشکسالی در استان لرستاندر حال اجرا20/3/9120/1/92
176پهنه بندی اقلیمی استان مازندران در حال اجرا30/10/9130/1/92
177بررسی پديده گرد و غبار در كلانشهر تبريز طي دوره آماري 2011-1951در حال اجرا12/10/9012/2/91
178احداث لایسیمتر جهت پایش نیاز آبی گیاهان مختلف در منطقه مینابدر حال اجرا1/6/911/12/91
179امكان‌سنجي بانك آمار پارامترهاي هواشناسي در استان مازندراندر حال اجرا20/2/9020/8/90
180تعیین ضرایب بدی آب و هوای شهر های کشوردر حال اجرا29/1/9027/12/90
181انجام طرح پژوهشی کاربردی فراوری داده ها ( همگن سازی، تصحسح و انتخاب دوره شاخص)در حال اجرا9/1/9027/12/90
182تحلیل رخداد پدیدۀ گرد و خاک با استفاده از ترسیم های مناسب در استان هرمزگاندر حال اجرا1/7/9128/12/91
183مدل سازی دمای اعماق خاک به کمک پارامترهای هواشناسی و با بکارگیری روابط رگرسیونی و شبکه های عصبی- فازیدر حال اجرا1/7/9128/12/91
184مطالعه امواج گرمایی در استان فارسدر حال اجرا1/3/921/3/93
185بررسی روند درجه حرارت (میانگین، حداکثر، حداقل) ایستگاه کرمان با استفاده از GIS و آزمون من کندال در مقیاس زمانی سالانه، فصلی و ماهانهدر حال اجرا15/6/9115/9/91
186بررسی چرخند های مولد گرد و غبار در کشورهای همجوار به منظور بهبود ارائه پیش آگاهی در استان اصفهاندر حال اجرا24/10/9124/12/91
187 بررسی تغییرات شدت و دورۀ بازگشت خشکسالی های استان ایلام در دوره های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیمدر حال اجرا1/7/9128/12/91
188تحلیل اماری و سینوپتیکی پدیده گرد و غبار در استان ایلامخاتمه یافته28/2/8925/12/89
189مطالعات طراحی و اجرای سامانه هشدار سیل حوضه های کرخه، سیروان و زهرهدر حال اجرا24/1/9224/9/92
190تحلیل بارش های شدید منجر به سیل در حوضه های جنوبی دریای خزردر حال اجرا18/1/9227/12/92
191تحلیل خشکسالی های اخیر استان خوزستاندر حال اجرا1/11/9128/4/92
192بررسی پتانسیل انرژی پاک(خورشیدی و بادی) در استان خراسان شمالیدر حال اجرا30/10/9130/8/92
193مطالعه امواج گرمایی در استان فارسدر حال اجرا1/3/921/3/93
194طراحی سیستم پر کننده اتوماتیک تشت تبخیردر حال اجرا20/11/9120/5/92
195
196
197
198
199
200