خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ English

ردیف نام پروژه وضعیت شروع پایان
51بررسی پتانسیل های اقلیمی استان تهرانخاتمه یافته8586
52امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی مرکز مطالعات علوم جوی و اقیانوسی خلیج فارسخاتمه یافته8586
53(تغیر اقلیم آب و هوای خزر) UNDP خزرخاتمه یافته8587
54تغییرات آب و هوای دریای خزر (محیط زیست)خاتمه یافته8586
55پیش بینی پدیده های مخرب جوی ( مطالعه موردی تگرگ ) با استفاده از GIS و رادار هواشناسی در استان آذربایجان شرقیخاتمه یافته8687
56مطالعه و بررسی محصولات رادار هواشناسی و ایجاد بانک اطلاعات محصولات رادار هواشناسی در استان آذربایجان شرقیخاتمه یافته8687
57بررسی سرما زدگی محصولات کشاورزی و روش های پیش بینی آن در استان آذربایجان شرقیخاتمه یافته8688
58بررسی جاده های حادثه خیز در اثر پدیده های مخرب جوی در استان آذربایجان شرقیخاتمه یافته8687
59پتانسیل تابش خورشیدی در استان هرمزگانخاتمه یافته8688
60شناسایی و پهنه بندی مخاطرات اقلیمی استان کردستانخاتمه یافته8688
61تهیه بانک اطلاعاتی ایستگاه های هواشناسی استان خراسان شمالی در محیط GISخاتمه یافته8687
62پهنه بندی مناطق سیل خیز خراسان شمالی با ااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییخاتمه یافته8687
63تحلیل و پهنه بندی وضعیت خشکسالی های خراسان شمالی با استفاده از شاخص های خشکسالی هواشناسیخاتمه یافته8687
64تدوین روش محاسبات شاخص های ریسک بلایای جوی و اقلیمی درطرح های توسعه ای کشورخاتمه یافته8686
65ارزیابی اقتصادی ایجاد سیستم هشدار سریع بلایای جوی و اقلیمیخاتمه یافته8686
66برآورد وضعیت اقلیمی مناطق فاقد ایستگاه در استان خراسان شمالی خاتمه یافته8687
67تغییر اقلیم UNDPمشهددر حال اجرا86
68مطالعه پیش بینی دوره خشکسالی استان سمناندر حال اجرا86
69مطالعه الگوهای سینوپتیکی بارش های سیل زا در استان لرستانخاتمه یافته8688
70امکان سنجی ایجاد آزمایشگاه شیمی جو و آلودگی هوا برای آنالیز باران های اسیدی حاصل در شهر های صنعتی کشورخاتمه یافته 8687
71پهنه بندی اقلیمی استان قزوین با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) قزوینخاتمه یافته8687
72ارزیابی اقلیم استان خراسان جنوبی در دوره2039-2010خاتمه یافته8688
73مطالعه و اجرای سامانه پیش بینی هواشناسی و هشدار سیل حوضه های آبریز استان گلستانخاتمه یافته86
74مطالعه و اجرای سامانه پیش بینی و هشدار سیل حوضه کارون بزرگخاتمه یافته85
75بررسی و مطالعه آلودگی هوا در شهر اراکخاتمه یافته8687
76دستور العمل روشهای محاسبه حداکثر بارش محتمل(PMP) و تهیه منحنیهای عمق،سطح،تداوم بارش (DAD)در حال اجرا85
77بررسی میزان اسیدیته (PH) و قابلیت هدایت (Conductivity) در بارش های تهرانخاتمه یافته8688
78برسی الگوریتم ها و روش های دقیق محاسبه متغیرها ی هواشناسی MET-TAB-WINخاتمه یافته8688
79اعمال روش آغازگیری دیجیتال فیلتیرینگ به یکی از مدل های MM5 یاWRFخاتمه یافته8688
80تجزیه و تحلیل آماری پارامترهای اقلیمی ایستگاههای سینوپتیک کشورخاتمه یافته86
81مطالعه و ارزیابی تغییر اقلیم با استفاده از مدل های اقلیمیخاتمه یافته8687
82اطلس گلباد قمخاتمه یافته8687
83بررسی و امکان سنجی به کارگیری روش BMA در یک سامانه آنسامبل برای پس پردازش خروجی های بارشدر حال اجرا86
84جمع آوری و مستند سازی داده ها و اطلاعات توفان حاره ای گونوخاتمه یافته8687
85مطالعه شرایط همدیدی و میان مقیاس یخبندان بروی بدنه هواپیما وپیش بینی آن به کمک خروجی های یک مدل پیش بینی عددی وضع هواخاتمه یافته8688
86وردش پذیری اقلیم تهران با بهره گیری از داده های جو بالاخاتمه یافته8688
87بررسی اثر دوام سرما و خسارت سرمازدگی محصول سیب و تعیین شاخص خسارتخاتمه یافته8687
88بررسی روند پوشش برف در ارتباط با سیگنالهای بزرگ مقیاس درمنطقه جنوب غرب کشورخاتمه یافته8688
89پیش آگاهی بلند مدت دبی باش استفاده از سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی در حوضه های کارون شمالیخاتمه یافته8889
90بررسی الگوهای جوی موثر بر افزایش پتانسیل آلودگی هوادر شهر اصفهانخاتمه یافته8688
91بررسی وقوع اولین یخبندان پائیزه و آخرین یخبندان بهاره در استان اصفهان و پیش بینی و هشدار یخبندانخاتمه یافته8688
92پروژه سامانه پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرانخاتمه یافته8687
93كاهش خطر پذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل پس از حذف شرح خدمات کارون و دزدر حال اجرا87
94کمپوست مشهددر حال اجرا87
95طبقه بندی شهر های مختلف کشور از نقطه نظر انرژی گرماییخاتمه یافته8787
96طراحی شبکه ایستگاههای بارانسنجی استان هرمزگان با ارزیابی میدانی توزیع بارش در هر منطقهخاتمه یافته87
97مطالعاتی موردی تاثیر پذیری باد ساحلی و جریانهای جزرو مدی و تأثیر آن بر روند شکوفایی پدیده کشند قرمز در سواحل بندرعباسخاتمه یافته8788
98آنالیز سریهای زمانی داده های جو بالاخاتمه یافته8788
99بررسی وقوع یخبندانهای زودرس پائیزه و دیررس بهاره و همچنین طول فصل یخبندان در استان قزوین در حال اجرا87
100ارزیابی توابع تریکونومتریک و روش تشخیص الگوها برای پیش بینی ساعتی دمای حداقل از داده های روزانهخاتمه یافته8788