خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ English

ردیف نام پروژه وضعیت شروع پایان
1ارتباط اپیدمی رنگ زرد گندم با سیستم کم فشار سودانیخاتمه یافته7879
2تعدیل آب مصنوعی آب و هوا و تغییرات اقلیمیخاتمه یافته7881
3روند خشکسالی استان قمخاتمه یافته7878
4مطالعه روشها ی مدیریتی و سازماندهی سیستم های هشدار دهنده در مقابله با بحران های جوی و اقلیمی نظیر تگرگ،بهمن،خشکسالیخاتمه یافته7881
5مطالعه سیل های آنی – شرایط سینوپتیکی منجر به بارندگی (کردستان)خاتمه یافته7878
6لغزندگی جاده ای به سبب رخداد پدیده های جوی در جاده کندوان هرازخاتمه یافته7881
7عوامل جوی و اقلیمی موثر بر صنعت گردشگری خاتمه یافته7881
8مطالعات اقلیم و معماری روستایی به منظور استفاده بهینه از امکاناتخاتمه یافته7881
9تهیه اطلس بلایای جوی و اقلیمی استان مازندرانخاتمه یافته7981
10طرح پیش بینی بارانهای سیل آسای استان تهرانخاتمه یافته7879
11تهیه اطلس بلایای طبیعی استان گلستانخاتمه یافته7981
12انجام مطالعات و تحقیقات تغییر اقلیم ایرانخاتمه یافته7980
13امواج ناشی از باد در دریای خزرخاتمه یافته7981
14اثر متقابل زنده موج ها و امواج دورآخاتمه یافته7982
15تقویم روزانه و ساعتی وقوع طوفان و سرمازدگی یزدخاتمه یافته8081
16پهنه بندی اقلیمی استان چهار محال و بختیاریخاتمه یافته8081
17تعین اطلس اقلیمی استان قزوینخاتمه یافته8081
18پروژه بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی استان قزوینخاتمه یافته8081
19پروژه مطالعه و بررسی ریزش های بارانهای اسیدی و اثر آن بر بهداشت وسلامت عامخاتمه یافته8081
20مطالعه دینامیکی باد در دره منجیل جهت جلوگیری از شن روان در من منطقه طارمخاتمه یافته8081
21مطالعات اقلیمی مرتبط با سکونتگاه های روستاییخاتمه یافته8081
22مطالعه بسامد پایداری ها و ناپایداری های هوا در استان کردستانخاتمه یافته8081
23مطالعه نابهنجاری های اقلیمی استان در 40 سال گذشته در استان کردستانخاتمه یافته8081
24تهیه گلباد در سطح استان کرمانشاهخاتمه یافته8182
25خسارت ناشی از سرمازدگی محصولات کشاورزی استان تهران ،زنجان، آذربایجان شرقی و غربی؛ قزوینخاتمه یافته8182
26طرح تهیه گزارش ملی تغییر آب و هواخاتمه یافته8182
27طرح تنظیم و اجرای عملیاتی مدل منطقه ای MM5 بر روی ایران جهت صدور پیش بینی های کوتاه مدت و میان مدتخاتمه یافته8183
28شرح خدمات فنی طرح بهنگام سازی سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزیخاتمه یافته8283
29تغییرات دمای سطح آب دریا در اقیانوس هند و بر هم کنش آنخاتمه یافته8283
30 امواج ناشی باد در خلیج فارس و دریای عمانخاتمه یافته8283
31ارایه مناسبترین روش های پیش آگاهی خشکسالیخاتمه یافته8385
32نمونه گیری آنالیز و مدل سازی ذرات معلق هوای شهر تهرانخاتمه یافته8384
33ارزیابی تغیرات اقلیمی ایستگاه های سینوپتیک استان خراسان رضویخاتمه یافته8485
34مدل سه بعدی جریان آب با الگوهای باد متغیر در دریای خزرخاتمه یافته8485
35بررسی شبیه سازی بارش های فصلی خراسان با استفاده از مدل منطقه ای Regcmخاتمه یافته8485
36نقش امواج داخلی در کنترل جریانها و چینه بندی شده مابین دو حوضه میانی خزرخاتمه یافته8485
37الگوسازی رفتار میانگین درجه حرارت ماهانه هوا در برخی از ایستگاه های هواشناسی استان بوشهرخاتمه یافته8485
38درون یابی دو بعدی و تحلیل عینی پارامترهای هواشناسی دراستان بوشهرخاتمه یافته8485
39پهنه بندی اقلیمی استان اصفهان در راستای استفاده از انرژی های نوخاتمه یافته8486
40ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم و تهیه اطلس بلایای طبیعی موثر بر بخش حمل و نقل در استانهای مختلف کشورخاتمه یافته8486
41مطالعه و بررسی خدمات نوین هواشناسی در حمل ونقل جاده ای ایرانخاتمه یافته8485
42پهنه بندی اقلیمی استان سمنانخاتمه یافته8485
43بررسی روند بارندگی در برخی ایستگاههای هواشناسی استان بوشهرخاتمه یافته8485
44مقایسه روش های اندازه گیری رطوبت خاک و انتخاب روش بهینه و اجرائی برای ایستگاه چیتگرخاتمه یافته8787
45مطالعات هواشناسی کشاورزی استان اصفهان با تاکید خاص بر اقلیم بندی منطقه ایخاتمه یافته8485
46پتانسیل ها و محدودیت های اقلیمی شهرستانهای خراسان رضویخاتمه یافته8485
47اقلیم شناسی کشاورزی و پایش خشکسالیخاتمه یافته8586
48راست آزمایی پیش بینی بارش مدل منطقه ایMM5 بر روی ایرانخاتمه یافته8586
49پس پردازش خروجی مدل MM5 برای پیش بینی دمای کمینه و پیشینه با استفاده از روش فیلتر کالمنخاتمه یافته8587
50ایجاد و راه اندازی یک کلاستر برای اجرای موازی مدل هواشناسی MM5خاتمه یافته8587