خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ English

زهرا قصابی

رایانامه: z.ghassabi@gmail.com

 

رشته و محل تحصيل:

کارشناسی: فيزيک کاربردي دانشگاه آزاد واحد تهران شمال (1382)

کارشناسی ارشد: هواشناسي، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال (1386)

     دکتری: هواشناسي، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران (1392)

 

عنوان پایان‌نامه دکتری:

بررسی و ارزیابی عملکرد مدل‌های شبیه‌سازی جو(عملیاتی در سازمان هواشناسی) به منظور برآورد ضرایب لجستیک منحنی توزیع زمانی بارش توفان‌ها در جنوب‌غرب ایران

 عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

مطالعه و بررسی فرین‌های مثبت و منفی و حالت نرمال نوسانات اقیانوس اطلس شمالی(NAO) و اثر آن بر روی میزان تغییرات دما و بارش نسبت به میانگین در ماههای اکتبر تا ژانویه

مقالات:

1-      آشکارسازی تغییراقلیم و اثر آن بر منابع آب و کشاورزی در استان اردبیل  ششمین کنفرانس بین ­المللی تغییر اقلیم، آبان 1398

2-      بررسی ثبت رکوردهای جدید دما در تابستان 1398 در برخی ایستگاه­های کشور از دیدگاه اقلیمی- همدیدی، ششمین کنفرانس بین­المللی تغییر اقلیم، آبان 1398

3-      شناسایی توزیع زمانی و مکانی نمایه ­های جوی فرین در استان مازندران، مجله پژوهش­های اقلیم شناسی، پذیرش تیرماه 1398

4-      تعیین روابط شدت- مدت- فراوانی بارش­های رگباری با کاربست مدل عددی WRF در جنوب­غرب ایران، هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب، مرداد 1398، دانشگاه تهران

5-    Time distribution of heavy rainfall events in south west of IRAN, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, (ELSEVIR-U K) 145, 53-60, 2016.  

6-      ارزیابی عملکرد طرحواره‌های پارامترسازی خرد فیزیکی و همرفت مدل WRF در برآورد بارش در حوضه آبریز کارون در جنوب غرب ایران، مجله پژوهش‌های اقلیم شناسی، 1395

7-      بررسي تحليلي توزيع زماني بارش توفان‌هاي جنوب غرب ايران(مطالعه موردي: توفان12 تا 15 نوامبر 2006)، مجله پژوهش آب ايران، جلد 9، شماره 4، زمستان 1394

8-      مطالعه همدیدی الگوهای جوی حاکم بر روی تهران در روزهای با آلودگی بسیار شدید هوا، مجله پژوهش‌های اقلیم شناسی، شماره سوم، بهار و تابستان 1390  

9-      مطالعه اثر فازهای فرین مثبت و منفی نوسانات اقیانوس اطلس شمالی (NAO) در تغییرات دما و بارش در ماههای اکتبر تا ژانویه در ایران، مجله پژوهش‌های علوم و فنون دریایی، سال سوم، شماره اول، بهار 1387

 

طرح‌ پژوهشي:

1-    بررسی الگوی زمانی بارش­های رگباری و محاسبه روابط شدت- مدت- فراوانی آن در حوضه کارون، پژوهشگاه هواشناسی، 98-1397

2-      آشکارسازی تغییر اقلیم در استان اردبیل تا سال 2018 با تاکید بر منابع آب و کشاورزی، 1398

3-      شناسایی توزیع زمانی و مکانی فراسنج‏های جوی حدی و تهیه اطلس آن در استان مازندران، پژوهشگاه هواشناسی، 1397

4-      توسعه و ارتقای مدل­های پیش­بینی آلودگی­های ش. م. ه.، پژوهشکده هواشناسی، 93-1392

 فعاليتهاي اجرايي:

- پيش بين هواشناسی در مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور (مرداد 1387- دی 1396)