خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ English

سحر تاج بخش مسلمان

تحصیلات: کارشناسی فیزیک کاربردی، کارشناسی ارشد هواشناسی، دکتری هواشناسی

سمت فعلی: معاون وزیر مسکن و شهرسازی و رییس سازمان هواشناسی کشور؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو


مشاهده کارنامه پژوهشی به صورت کامل:
سحر تاج بخش مسلمان - کارنامه پژوهشی