خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ English

مقالات علمی

Comparative study of liquid carbon dioxide and silver iodide seeding effects on cumulonimbus clouds rainfall enhancement and hail suppression, M. Najafi, S. Javanmard, F. Mohammad-Hosseinzadeh, International Journal Of Environmental Science And Technology, Springer, 28 Aug 2014:   abs 32001

New evidence on the dimming/brightening phenomenon and decreasing diurnal temperature range in Iran (1961–2009),F. Rahimzadeh, A. Sanchez-Lorenzo, M. Hamedi, M.C. Kruk, M. Wilde, International Journal Of Climatology, 2014:          abs 32002

Effects of adjustment for non-climatic discontinuities on determination of temperature trends and variability over Iran, F. Rahimzadeh and M. Nassaji Zavareh, International Journal Of Climatology, 2013:    abs 32003

Comparative evaluation of  Differenet Post Processing Methods for Numerical Prediction of Temperature Forecasts over Iran, S.vashani, M.Azadi and S.hajjam, Academic Journals Inc, 2011 abs 32004

surface temperature forecasts using BMA methodover Iran, Msjid Azadi and Ali Vakili, Annales Geophysicae, 2011

comparative evaluation different post processing methods for numerical prediction of temperature forecast over Iran, Vashani, S., M., Azadi,S.,Hajjam, Academic Journals Inc., 2011

highresolution grided precipitation data with satellite rainfall estim of TRMM_3B42 over Tran, S.Javanmard, A.Yatagai, M.Nodzu, J.B.Jamali, H.Kawamoto, Advanced Geosience Vol.25, 2011:   abs 32007

Comparison of Physical and statistical Methods for estimating probable Maximum precipitation in southwest basins of Iran, E.Fattahi, A.M.Noorian, K.Noohi, Journal of Desert 15, 2010       abs 320010

ارزیابی روند و جهش نمایه های حدی دما و بارش در استان هرمزگان، رحیم زاده، هدایتی، پور اصغریان، جغرافیا و توسعه، 1389